CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ theo giấy phép đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ số 775 ngày 19/6/2002 do Bộ Khoa học và công nghệ cấp với các chức năng và nhiệm vụ:
-   Nghiên cứu thực nghiệm, áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp.
-   Nghiên cứu tuyển chọn giống, cải thiện giống, phát triển công nghệ sinh học, chuyển giao kết quả nghiên cứu nhằm tạo ra cácgiống cây trồng chất lượng cao và năng suất cao phục vụ trồng rừng nguyên liệu.
-   Sản xuất thử nghiệm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu.
-   Dịch vụ KH&CN: Xây dựng các dự án quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu giấy, các quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu năng suất cao, phù hợp với từng vùng sinh thái và loại cây trồng khác nhau. Điều tra, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các dự án xây dựng vùng nguyên liệu giấy. Tư vấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện các dịch vụ KH&CN khác trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.